วิสัยทัศน์

พัฒนาสู่มาตรฐาน ครบ 3 ด้าน

  • ด้านผู้เรียน พัฒนารอบด้าน ได้มาตรฐาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
  • ด้านครูผู้สอน พัฒนารอบรู้ ได้มาตรฐาน สู่ครูมืออาชีพ
  • ด้านโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง