นางสาวรัชฎา วงศ์ศรีเกตุแก้ว

ชื่อ : นางสาวรัชฎา วงศ์ศรีเกตุแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0852636775

ตำแหน่ง

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์