นิเทศโรงเรียนคุณธรรม

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.จันทนา  นนทิกร และอ.สุรพงษ์ นนทิกร นิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้เกียรติเข้ามานิเทศ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที 2 ของปีการศึกษา 2560