นางสาวอัญชลินทร์ ใจเที่ยง

ชื่อ : นางสาวอัญชลินทร์ ใจเที่ยง ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เบอร์โทรศัพท์ : 0822422259 การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริญาโท คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร