ขอขอบคุณ

โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ประทุม แสงทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์รถแบ็คโฮ ในการซ่อมคันสระเก็บน้ำของโรงเรียน ซึ่งได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนท่ายางวิทยา วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนูกรณ์

1 2