นายสุกฤษฏิ์ เขียดทอง

ชื่อ นายสุกฤษฏิ์ เขียดทอง ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฎพระนคร บางเขน กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท (ค.อ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

นางรัตรดา แก้วเกิด

ชื่อ นางรัตรดา แก้วเกิด ตำแหน่ง ครู คศ.3 เบอร์โทรศัพท์ 081-947-5258 การศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) เกษตรกรรม วิทยาลัยครูเพชรบุรี จ.เพชรบุรี