นายสามารถ กลั่นเกลา

ชื่อ : นายสามรถ กลั่นเกลา ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เบอร์โทรศัพท์ 088-691-1456 การศึกษา (ปก.ศ ต้น) นาฏศิลป์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวอัจจิมา เผ่าจินดา

ชื่อ : นางสาวอัจจิมา เผ่าจินดา ตำแหน่ง : ครู เบอร์โทรศัพท์ : 083-911-4865 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี