นางสาวอัญชนา ใจอ่อน

ชื่อ : นางสาวอัญชนา ใจอ่อน ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย เบอร์โทรศัพท์ : 098-320-1134 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

นายอรุณ เลือดแดง

ชื่อ : นายอรุณ เลือดแดง ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

นายบรรทม หงษา

ชื่อ : นายบรรทม หงษา ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก การศึกษานอกโรงเรียน

นางสาวรัชฎา วงศ์ศรีเกตุแก้ว

ชื่อ : นางสาวรัชฎา วงศ์ศรีเกตุแก้ว ตำแหน่ง : พนักงานราชการ เบอร์โทรศัพท์ : 0852636775 ตำแหน่ง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์