พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน

ลำดับ ชื่อ – สกุล ปี พุทธศักราช 1. นายระพินทร์ สมุดผ่อง 2. นายสนม ผิวงาม 3. นายไมตรี ศรีสกุลไทย 4. นายวีระ วิโณทัย 5. นายปรเมษฐ์ โมลี 6. นายจิต   คงแก้ว 7. นายชัยรัตน์   เรืองนาม 8. นายสมพงษ์ เมธานาวิน(รักษาการ) 9. นายสถาพร อภิวังโสกุล 10 นายวรภัทร ชัยเลิศ 11. นายเกษม อุ่นมณีรัตน์ 12. นายร้อง มะเจี่ยว 13. นายสายัณห์ ตันเสถียร 14. นายอรุณ สรรพคุณ 2554-2556 15 นายบุญช่วย   วาดวงศ์ 2556-2559 16 นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข 2559-ปัจจุบัน

เส้นทางสู่ห้วยทรายฯ

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางแรก ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเลข 4 พอถึงแยก ชะอําให้ใช้ถนน Bypass ชะอํา – ปราณบุรี เรื่อยมาจนผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สนามกอล์ฟ อิมพีเรียลเลควิว เลี้ยวขวา ผ่านวัดช้างแทงกระจาด ประมาณ 2 กม. โรงเรียนอยู่ขวามือ เส้นทางที่สอง ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และใช้ถนนเส้น bypass ชะอํา – ปราณบุรี รวมระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง รถโดยสารประจําทาง  จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี บริษัท ขนส่ง […]

วิสัยทัศน์

พัฒนาสู่มาตรฐาน ครบ 3 ด้าน ด้านผู้เรียน พัฒนารอบด้าน ได้มาตรฐาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน พัฒนารอบรู้ ได้มาตรฐาน สู่ครูมืออาชีพ ด้านโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 2 3