โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

นางณัฏฐิกา มุลตองคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน