โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

 • แบบฟอร์มขอ ปพ.1

 • แบบฟอร์มขอ ปพ.5

 • แบบคำร้องแก้ผลการเรียน

 • ใบลา
 • ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาในเวลาราชการ
 • บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร
 • รายงานผลการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน/รับรางวัล
 • บันทึกข้อความขอมีบัตรข้าราชการ
 • รายงานขอซื้อพัสดุ
 • บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
 • ใบเบิกสวัสดิการ
 • ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร
 • สัญญายืมเงิน
 • คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
Tab Content
 • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
 • แบบฟอร์มสรุปโครงการ
 • SAR
 •  
 • ทส.1 (ขออนุญาติไปราชการ)
 • ทส.2 (รายงานผลการไปราชการ)
 • ทส.3 (ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน/เข้าร่วมกิจกรรม)
 • ทส.4 (รายงานผลการแข่งขัน/เข้าร่วมกิจกรรม)
 •