ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 2 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 ในรัชกาลที่ 9
เมื่อปี พ.ศ. 2556 ทำให้โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนคุณธรรม
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

งานอาชีพเด่น เน้นบริการ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง