นายบรรทม หงษา

ชื่อ : นายบรรทม หงษา
ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4

การศึกษา

  • ประถมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
  • มัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก การศึกษานอกโรงเรียน