นายศิริวัฒน์ ม่วงศิริ

ชื่อ : นายศิริวัฒน์ ม่วงศิริ ตำแหน่ง : ครู เบอร์โทรศัพท์ : 0926467894 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

นายสุรศักดิ์ สุขศรี

ชื่อ : นายสุรศักดิ์ สุขศรี ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย เบอร์โทรศัพท์ : 0817537536 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

รับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

7 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ และบรรยาย การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางโรงเรียนกองทุนการศึกษา และมูลนิธิยุวสถิรคุณ กับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท 

แปลนชีวิต

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน “สมุดแปลนชีวิต” ปีการศึกษา 2561 สนับสนุนกิจกรรมโดย โรงแรมสปิงฟิลด์วิลเลจ ก้อลฟ์แอนด์สปา และ โรงแรมสปิงฟิลด์ @ ซี รีสอร์ทแอนด์สปา

แห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 61

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2561

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู 2561 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ

โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561  

นายสุกฤษฏิ์ เขียดทอง

ชื่อ นายสุกฤษฏิ์ เขียดทอง ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฎพระนคร บางเขน กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท (ค.อ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

นายคำนวณ สมศรี

ชื่อ : นายคำนวณ สมศรี ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เบอร์โทรศัพท์ 081-773-3295 การศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) ดนตรีศึกษา จาก วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี