นายอรุณ เลือดแดง

ชื่อ : นายอรุณ เลือดแดง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว