นางกนกวรรณ พลูนาค

ชื่อ : นางกนกวรรณ พูลนาค ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 081-586-8266 การศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.) คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

นางสาวเรวดี มากศรทรง

ชื่อ : นางสาวเรวดี มากศรทรง ตำแหน่ง : ครู คศ.2 เบอร์โทรศัพท์ 081-007-3966 การศึกษา ปริญญาตรี คุรุศาสร์บัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จ.นครปฐม ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร

นายสามารถ กลั่นเกลา

ชื่อ : นายสามรถ กลั่นเกลา ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เบอร์โทรศัพท์ 088-691-1456 การศึกษา (ปก.ศ ต้น) นาฏศิลป์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวอัจจิมา เผ่าจินดา

ชื่อ : นางสาวอัจจิมา เผ่าจินดา ตำแหน่ง : ครู เบอร์โทรศัพท์ : 083-911-4865 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

นางสาวจิตสุโข รวยรุ่ง

ชื่อ : นางสาวจิตสุโข รวยรุ่ง ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบอร์โทรศัพท์ : 090-131-5512 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

นายธนกร มณีมรกฏ

ชื่อ : นายธนกร มณีมรกฏ ตำแหน่ง : ครู เบอร์โทรศัพท์ : 0902764988 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

นายพิริยะ วรรณไทย

ชื่อ : นายพิริยะ วรรณไทย ตำแหน่ง : ครู เบอร์โทรศัพท์ : 085-606-9050 การศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

นางสาวอัญชนา ใจอ่อน

ชื่อ : นางสาวอัญชนา ใจอ่อน ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย เบอร์โทรศัพท์ : 098-320-1134 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี