กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2561

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู 2561 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ

โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561  

นายสุกฤษฏิ์ เขียดทอง

ชื่อ นายสุกฤษฏิ์ เขียดทอง ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฎพระนคร บางเขน กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท (ค.อ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

นางรัตรดา แก้วเกิด

ชื่อ นางรัตรดา แก้วเกิด ตำแหน่ง ครู คศ.3 เบอร์โทรศัพท์ 081-947-5258 การศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) เกษตรกรรม วิทยาลัยครูเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

นางสาวอมรรัตน์ คันชั่ง

ชื่อ นางสาวอมรรัตน์ คันชั่ง ตำแหน่ง ครู คศ.3 เบอร์โทรศัพท์ 089-524-9874 การศึกษา กำลังศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี, ปริญญาโท (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก