นางกนกวรรณ พลูนาค

ชื่อ : นางกนกวรรณ พูลนาค ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 081-586-8266 การศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.) คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

นางสาวเรวดี มากศรทรง

ชื่อ : นางสาวเรวดี มากศรทรง ตำแหน่ง : ครู คศ.2 เบอร์โทรศัพท์ 081-007-3966 การศึกษา ปริญญาตรี คุรุศาสร์บัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จ.นครปฐม ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร