นางสาววัชร์ธิดา วงศ์ทองดี

ชื่อ : นางสาววัชร์ธิดา วงศ์ทองดี ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 089-615-5300 การศึกษา ปริญญาตรี (คบ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

นางสาวรัชฎา วงศ์ศรีเกตุแก้ว

ชื่อ : นางสาวรัชฎา วงศ์ศรีเกตุแก้ว ตำแหน่ง : พนักงานราชการ เบอร์โทรศัพท์ : 0852636775 ตำแหน่ง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์