นางสาวจิตสุโข รวยรุ่ง

ชื่อ : นางสาวจิตสุโข รวยรุ่ง ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบอร์โทรศัพท์ : 090-131-5512 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

นายธนกร มณีมรกฏ

ชื่อ : นายธนกร มณีมรกฏ ตำแหน่ง : ครู เบอร์โทรศัพท์ : 0902764988 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

นางสาวอัญชนา ใจอ่อน

ชื่อ : นางสาวอัญชนา ใจอ่อน ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย เบอร์โทรศัพท์ : 098-320-1134 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี