นางสาวอมรรัตน์ คันชั่ง

ชื่อ นางสาวอมรรัตน์ คันชั่ง ตำแหน่ง ครู คศ.3 เบอร์โทรศัพท์ 089-524-9874 การศึกษา กำลังศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี, ปริญญาโท (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

นางสาวจิตสุโข รวยรุ่ง

ชื่อ : นางสาวจิตสุโข รวยรุ่ง ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบอร์โทรศัพท์ : 090-131-5512 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

นายธนกร มณีมรกฏ

ชื่อ : นายธนกร มณีมรกฏ ตำแหน่ง : ครู เบอร์โทรศัพท์ : 0902764988 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

นายพิริยะ วรรณไทย

ชื่อ : นายพิริยะ วรรณไทย ตำแหน่ง : ครู เบอร์โทรศัพท์ : 085-606-9050 การศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

นางสาวอัญชนา ใจอ่อน

ชื่อ : นางสาวอัญชนา ใจอ่อน ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย เบอร์โทรศัพท์ : 098-320-1134 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี