นางสาวอัญชลินทร์ ใจเที่ยง

ชื่อ : นางสาวอัญชลินทร์ ใจเที่ยง ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เบอร์โทรศัพท์ : 0822422259 การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปริญาโท คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

นายศิริวัฒน์ ม่วงศิริ

ชื่อ : นายศิริวัฒน์ ม่วงศิริ ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย เบอร์โทรศัพท์ : 0926467894 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

นายสุรศักดิ์ สุขศรี

ชื่อ : นายสุรศักดิ์ สุขศรี ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย เบอร์โทรศัพท์ : 0817537536 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี