นายธีรชัย ตันติทัตต์

ชื่อ : นายธีรชัย ตันติทัตต์ ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 087-883-5545 การศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.) สุขศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

นายพัฒนพงษ์ รอดพ้น

ชื่อ : นายพัฒนพงษ์ รอดพ้น ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย  เบอร์โทรศัพท์ 085-559-7985 การศึกษา ปริญญาตรี (คบ.) พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ. เพชรบุรี

นายธวัชชัย แสงงาม

ชื่อ : นายธวัชชัย แสงงาม ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย  เบอร์โทรศัพท์ 064-887-3503 การศึกษา ปริญญาตรี (คบ.) พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ. เพชรบุรี