นายอรุณ เลือดแดง

ชื่อ : นายอรุณ เลือดแดง ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

นายบรรทม หงษา

ชื่อ : นายบรรทม หงษา ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก การศึกษานอกโรงเรียน