ผ้าป่าการศึกษา

26 พฤษภาคม 2561  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษา ซึ่งได้รับการประสานงานจาก สจ.พัชราภรณ์  เสือทอง คณะผู้ใหญ่ใจบุญ

 สจ.คนสวย ผู้ประสานงาน เพื่อการพัฒนาการศึกษา