นางสาวจิตสุโข รวยรุ่ง

ชื่อ : นางสาวจิตสุโข รวยรุ่ง ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบอร์โทรศัพท์ : 090-131-5512 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี