นายธนกร มณีมรกฏ

ชื่อ : นายธนกร มณีมรกฏ ตำแหน่ง : ครู เบอร์โทรศัพท์ : 0902764988 การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร